Первомайська міська станція юних натуралістів

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

СТАТУТ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ СТАНЦІЇ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Станція юних натуралістів - це широкодоступний позашкільний заклад освіти, який здійснює навчання та виховання громадян у позаурочний та позашкільний час в системі безперервної освіти.

2. Станція юних натуралістів у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями міськвиконкому м. Первомайська, міського управління освіти. Положенням про позашкільний навчальний заклад і своїм статутом.

3. Мова навчання і виховання на станції юних натуралістів визначається Конституцією України і відповідним законом України,

II. ОРГАНІЗАЦІЙНО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СТАНЦІЇ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

4. Станція юних натуралістів - є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер та може мати рахунки в органах державного казначейства.

Повна назва закладу: Первомайська міська станція юних натуралістів.

Юридична адреса: 55200 Миколаївська обл. м. Первомайськвул. П.Тичини, 52.

Засновник: Первомайська міська рада.

Підпорядкованість: Управління освіти Первомайської міської ради.

Основні напрями діяльності станції юних натуралістів:

- еколого-природничий;

- дослідницько - експериментальний;

- туристично-краєзнавчий;

- декоративно-прикладний;

- допрофесійної підготовки;

- методичний;

- соціально-реабілітаційний;

- оздоровчий.

Головними завданнями станції юних натуралістів є:

- реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти;

- створення умов для виховання громадянина України, вільного розвитку особистості та формування її соціально-громадського досвіду, для творчого, інтелектуального, духовного розвитку вихованців, учнів, слухачів;

- задоволення потреб дітей і підлітків у додатковій біологічній освіті, у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- формування свідомого і відповідального ставлення до свого здоров'я, здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки, відповідальності за навколишнє середовище, здорового способу життя;

- пошук, розвиток та підтримка юних обдарувань;

- організація розумного дозвілля і відпочинку, здійснення організаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Існуючій статут може бути доповнений чи змінений кожного року.

5. Станція юних натуралістів може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань з дошкільними, загальноосвітніми а іншими навчальними закладами.

6. Станція юних натуралістів проводить навчально-виховну, організаційно-методичну та організаційно - масову роботу.

7. Станція юних натуралістів працює за річним планом роботи, погодженим з міським управлінням освіти.

8. Навчально-виховний процес на станції юннатів здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджені Міністерством освіти і науки України, або міським управлінням освіти.

9. Навчальні програми - є однопрофільними, комплексними і ті, що передбачають індивідуальне навчання учнів у групах або об'єднаннях. Навчання проводиться від 1 місяця до кількох років.

10. Експериментальні навчальні плани складаються на СЮН з урахуванням, типового навчального плану.

11. Індивідуальне навчання на станції юннатів проводиться у порядку затвердженого МОН.

12. Середня наповнюваність гуртків, груп, об'єднань (далі гуртків, на станції становить 10-15 чоловік. Наповнюваність окремих гуртків встановлюється директором і визначається:

гуртки дошкільного молодшого віку - від 15 і більше:

гуртки молодшого шкільного віку - від 12 і більше,

гуртки МАН та НТУ - індивідуально, не більше 5

всі інші гуртки - не менше 12.

Чисельний склад гуртків визначається : на 18 годин недільного навантаження не менше 30 дітей.

13. Прийом на станцію юннатів може здійснюватись протягом навчального року як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються СЮН. Прийом вихованців, учнів слухачів на станції юннатів для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюються на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До станції юннатів зараховуються діти віком від 5 до 18 років.

14. Навчально-виховний процес на станції юних натуралістів здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей дітей з урахуванням їх віку, психолого-фізіологічних особливостей, стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок-лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, конкурси, змагання, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторії, теплицях, на навчально-дослідних ділянках, сільськогосподарських підприємствах, на природі, а також з використанням інших форм.

15. Навчальний рік на станції юннатів починається 1 вересня, комплектація гуртків здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртків. Тривалість навчального року на станції встановлюється МОН. Недільний режим роботи станції юннатів визначається правилами внутрішнього розпорядку. В канікулярні, вихідні та святкові дні станція юннатів може працювати за окремим планом, затвердженим директором Станція юннатів створює безпечні умови навчання, виховання та праці,

16. В період екологічного лиха міськвиконком, міське управління освіти може встановлювати особливий режим роботи закладу, який погоджується з райСЕС.

17. Тривалість одного заняття на станції визначається навчальними планами і програмами, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження, для різних вікових категорій і становить:

віком від 5-6 років – З0 хвилин.

віком від 6-7 років - 35 хвилин.

старшого віку - 45 хвилин

Час, зекономлений за рахунок перерв, визначається режимом щоденної роботи СЮН, може бути використаний на методичну роботу і роботу, яку запропонує адміністрація.

18. Творчі об'єднання станції юних натуралістів класифікують за трьома рівнями:

- початковий - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток дітей, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

- основний - творчі об'єднання, які розвивають інтереси дітей, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації.

- вищий - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих дітей. Інші можуть встановлюватись Положенням про станцію юннатів Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртка, їх чисельний склад, обирається програма.

19. Станція юннатів має висококваліфіковані кадри, належні матеріально-технічні умови, може організовувати на своїй навчально-виховній базі виробничу та педагогічну практику учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців станція юннатів організовує виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт ). Під час навчання на станції юннатів, учневі, який склав кваліфікаційний іспит в установленому порядку, видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації, розряду, класу за професією.

20. Станція юннатів може організовувати роботу своїх гуртків на базі інших навчальних, наукових, виробничих, господарчих закладів відповідно до укладених угод.

21. Станція юннатів проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків. На станції юннатів функціонує методичне об'єднання за напрямками діяльності гуртків, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування. З метою вдосконалення системи навчання та виховання на станції працює методична рада, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники станції та інші учасники навчально-виховного процесу. Станція створює відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яке може проводитись у формі курсів, семінарів і іншими формами. Згідно з рішенням міськвиконкому на підставі відповідних угод станція юннатів може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам регіону, молодіжним, громадським організаціям.

22. Станція юних натуралістів проводить організаційно-масову роботу у формі походів, екскурсій, експедицій, свят та інших масових заходів.

23. 3а результатами навчання СЮН надає випускникам відповідні документи про спеціальну позашкільну освіту в порядку, встановленому 'МОН. Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається свідоцтво, посвідчення. Зразки свідоцтв затверджуються МОН. Виготовлення свідоцтв здійснюється за рахунок коштів засновника.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

24. Учасниками навчально-виховного процесу є: вихованці, учні, слухачі; директор, методист станції юннатів; педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу, батьки або особи, які їх замінюють, представники підприємств, установ або організацій, які беруть участь у виховному процесі.

25. Вихованці, учні і слухачі СЮН мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань, інтересів;

- добровільний вибір виду діяльності;

- навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях на СЮН;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою СЮН;

- участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

- представлення в органах громадського самоврядування СЮН;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства,

- від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

Вихованці, учні, слухачі СЮН зобов'язані:

- оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися морально-етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережливо ставитися до державного громадського, особистого майна;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку СЮН.

27. Педагогічні працівники СЮН мають право на:

- внесення керівництву СЮН та органам управління освіти пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу;

- подання на розгляд керівництву СЮН та педагогічної ради пропозиції про моральне та матеріальне заохочення дітей;

- застосування стягнень з тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів;

- проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

- вибір педагогічних обґрунтованих форм, методів, засобів роботи і дітьми;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об'єднання у професійні спілки, участь у інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

28. Педагогічні працівники СЮН зобов'язані:

- виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння та навички з різних напрямів позашкільної освіти, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців;

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей дітей відповідно до їх задатків та запитів, а також збереження здоров'я;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку СЮН, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- берегти здоров'я вихованців, пропагувати здоровий спосіб житія;

- виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком людей, до народних традицій і звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків   (журнали, плани роботи, тощо);

- дотримуватися статуту СЮН, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки, брати участь у роботі педагогічної ради станції юних натуралістів, виконувати накази і розпорядження директора СЮН, органів міського управління освіти.

29. Педагоги станції юних натуралістів працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

30. Обсяг педагогічного навантаження на станції юннатів визначається директором і затверджується міським управлінням освіти. Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором за письмовою згодою педагогічного працівника.

31. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків передбачених законодавством.

32. Педагоги станції юних натуралістів підлягають атестації один раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого МОН.

33. Батьки вихованців та особи, що їх замінюють мають право на;

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів;

- звертатися до міського управління освіти, до директора станції юних натуралістів з питань навчання та виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності станції юних натуралістів;

- брати участь в заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу, зміцнення матеріально-технічної бази станції юних натуралістів;

- захищати законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування станції юних натуралістів та у відповідних державних судових органах.

IV. УПРАВЛІННЯ СТАНЦІЄЮ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

34. Керівництво станцією юних натуралістів здійснює його директор, який може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної робота не менше як три роки, успішно пройшов підготовку га атестацію керівних кадрів освіти в порядку встановленому МОН.

35. Директор, його заступники, педагогічні та інші працівники станції юних натуралістів призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.

36. Директор станції юних натуралістів:

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь, навичок вихованців;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки:

- розпоряджається майном і коштами станції юних натуралістів;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків станції юних натуралістів;

- укладає угоди з юридичними та фізичними особами, відкриває рахунки в банках або органах державного казначейства;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам станції юних натуралістів відповідно до законодавства;

- представляє станцію юних натуралістів в усіх підприємствах, установах та організаціях;

- дозволяє приймати участь у навчально-виховному процесі діячам науки та культури;

- забезпечує права вихованців на захист від будь-якого насильства:

- застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників станції юних натуралістів;

- затверджує посадові обов'язки, планування, графіки.

Директор станції юних натуралістів є головою педагогічної ради постійно діючого колегіального органу управління станцією юних натуралістів.

38. Педагогічна рада станції юних натуралістів:

- розглядає плани і підсумки, актуальні питання навчально-виховної роботи станції юних натуралістів, а також питання санітарно-гігієнічних норм, техніки, безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності станції юних натуралістів, утворення нових гуртків та груп;

- визначає заходи, щодо підвищення кваліфікації педкадрів, впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду,

- створює експертні комісії;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

39. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреби станції юних натуралістів, кількість засідань не менше як 2 на рік.

40. Органом громадського самоврядування станції юних натуралістів є загальні збори, за рішенням яких можуть створюватись і діяти піклувальна рада:. учнівські та батьківські комітети станції юних натуралістів. У період між зборами діє рада станції юних натуралістів, діяльність якої регулюється статутом станції юних натуралістів.

V. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО ТЕХНІЧНА БАЗА СТАНЦІЇ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

41. Фінансово-господарська діяльність станції юних натуралістів здійснюється відповідно до законодавства та статуту станції юних натуралістів.

42. Фінансування станції юних натуралістів здійснюється за рахунок відповідних бюджетів, додаткових джерел фінансування не заборонених законодавством.

43. Додатковими джерелами формування коштів станції юних натуралістів є: кошти отриманні за надання додаткових платних послуг, відповідно переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України та у порядку встановленому МОН; кошти гуманітарної допомоги, добровільні грошові внески, кредити банків, інші надходження.

44. Станція юних натуралістів в процесі фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно статуту;

- користуватися безплатно земельними ділянками, розвивати власну матеріальну базу;

- користуватися, розпоряджатися майном відповідно до законодавства і статуту, виконувати інші дії, що не суперечать законодавству і статуту станції юних натуралістів;

- матеріально технічна база станції юних натуралістів включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні;

- для проведення навчально-виховної роботи станції юних натуралістів надаються в користування об'єкти та інші заклади безоплатно. Порядок надання зазначених об'єктів визначається міським виконкомом, управлінням освіти, відповідно до законодавства.

45. Майно станції юних натуралістів може вилучатися міським виконкомом лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманого від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

46. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності на станції юних натуралістів здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

47. Станція юних натуралістів за погодженням із власником має право:

- відчужувати своє майно іншим підприємствам, установам, організаціям, здавати в оренду, надавати в безоплатне користування, а також списувати їх з балансу, якщо вони зношені або морально застарілі;

- на фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства

48. Заклад залишає за головним розпорядником бюджетних коштів право здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень коштів, отриманих розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, їх витрачанням та перерозподілом у разі потреби.

49. За рішенням засновника (власника) бухгалтерський облік та звітність здійснюються централізованою бухгалтерією управління освіти Первомайської міської ради.

VІ. ДІЯЛЬНІСТЬ  СТАНЦІЇ  ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ У РАМКАХ  МІЖНАРОДНОГО  СПІВРОБІТНИЦТВА

50. Станція юних натуралістів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь в міжнародних заходах. Станція юних натуралістів може укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освіти інших країн у встановленому законодавством порядку.

VІІ. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ  СТАНЦІЇ  ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ

51. Державний контроль за діяльністю станції юних натуралістів здійснюють міське управління освіти, міська рада, обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН.

52. Основною формою державного контролю за діяльністю станції юних натуралістів є державна атестація, яка проводиться не рідше як 1 раз на десять років у порядку, встановленому МОН.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites

  • © 2021